Tuesday, September 21, 2010

TRENCSÉN MEGYE 1549
A megye határai az évszázadok során alig változtak. 1549. évi összeírásából csupán elszórtan fekvő falvak hiányoznak (sok esetben kisnemesektől lakottak); a Vág mentén Nagybiccsétől délre, valamint Puhótól délre valamivel nagyobb, néhány faluból álló csoportok is. A Kiszuca felső völgyének (Krasznótól fölfelé) és a Beszterce patak völgyének későbbi településeire az adószedők azért nem lehettek tekintettel, mert ott akkor még alig lakott népesség, ahogyan néhány más magashegyvidéki szakaszon sem. 
A 100 portán felüli 4 nagybirtok közül a nagy vagyonú báró Podmaniczky Rafael trencséni főispáné volt a legterjedelmesebb: a báni, hricsói, lednicei, szucsai, szulyói és vágbesztercei uradalom, 319 portával 81 helységben. A király trencséni uradalmában 257 portát írtak össze 26 helységben, lendvai Bánffy László (utóbb ajtónállómester) bolondóci vártartományában 164 portát 13 helységben, Kosztka Miklós (árvavári kapitány, báró és több vár ura) lietvai és sztrecséni domíniumában pedig 118,5 portát 36 helységben. Négyük közül csak az utolsó nem tartozott országos viszonylatban is a leggazdagabbak közé, akiknek több száz portájuk volt. 
A Podmaniczky birtokok részben a Vág jobb partja és az országhatár közt feküdtek, a Felsőhricsó és Horenice közti szakaszon, valamint Nagyszucsa környékén, Vágbeszterce és Predmir közt pedig messze benyúltak a bal partra, s ott egy sávban a megyehatárig (Facskóig) terjeszkedtek. A királyi uradalom ívszerűen vette körül Trencsén várát, de délkelet és északkelet felé néhány falus kisebb birtokszigetek is hozzátartoztak. A Bánffy-jószág a megye délnyugati szögletében, Bolondóc körül feküdt, Kosztkáé pedig Lietava és Sztrecsén körül, a Zsilnica patak, illetve a felső Vág-szakasz mindkét oldalán. 
A 11—100 porta közti középbirtokok száma 18 volt (köztük Ugróc, Sztrecsén, Oroszlánkő, Illava, Budetin és Kasza vártartományai), a 10 portányinál nem nagyobb kisbirtokok száma 44. Tulajdonosaik közül néhányan nagybirtokosok (az esztergomi érsek, a nyitrai püspök), mások bárók közeli rokonai (Nyáry János, Tarnóczy Miklós, Thurzó György) vagy nem sokkal utóbb báróságot nyert várbirtokos családok tagjai (Ostrosith János királyi kapitány, trencséni főispán, Pongrácz Gáspár és Máté, Szunyogh László és Mózes). 
Kívülük megyei vezető funkciókat viselt és nemegyszer ugyancsak várat is birtokló családok: a Baracskay, a Hrussóy (vagy Zabláthy), a Kaszay (vagy Leszkóczy), a Majtényi (vagy Motesiczky), a Marsovszky, a Nozdroviczky, az Oroszlánkeőy (vagy Szlopnai), a Roson, a Sándor, a Szulyovszky és Terstyánszky. 
A megye túlnyomó részben szlovák parasztlakosságát vlach pásztorok tarkították, elsősorban az északi megyerészen és a magas hegységekben. A vlachokat adómentességük miatt külön is felsorolták 11 helység számbavételénél. Ezek legtöbbjét csak ők maguk (vagy máskor egykét zsellércsaláddal közösen) lakták. A szláv úrbéresek körében szükségképp a velük együtt élő 


kisbirtokosok is beszélték azok nyelvét (akár második nyelvként, akár anyanyelvként). Erre mutat, hogy csaknem valamennyiük neve szlovák képzésű és csak néhány névnek élt a párhuzamos magyar formája is. A tehetősebb birtokosok közül ugyanakkor csak a Podma-niczkyak viseltek helyi szláv nevet. Az Ostrosith, a Kosztka (és a kisnemesek közül a Svehla) más szláv népek közösségéből jött családok voltak. 
Egytelkes nemesek1 43 helységben laktak, legsűrűbben a Trencsén körüli Vág-völgyben, attól délkeletre Bán körzetében, valamint Rajec körül a Zsilnica völgyében és Illava körül a Vág mellett; csupán 4-5 településük feküdt szórtan, a megye déli, illetve északi végein. A 86 családfő közül az egy közösségben élők igen gyakran voltak azonos nevet viselő testvérek vagy rokonok; legtöbbjük — egyedül vagy rokonaival — egész kúrián élt, alig néhányuk fél- vagy töredékkurián. Egyikük szolgabírói, másikuk harmincadosi tisztet viselt. Több helyütt laktak köztük zsellérek (34), egy helységben pásztorok (2), s nem dönthető el teljes bizonyossággal, hogy ezek is a kisnemesi társadalomnak, illetve e közösség legmélyebbre süllyedt rétegének tagjai voltak-e vagy éppenséggel az egy telkesek zsellérei. Egy helyen jobbágyokat, másutt a jómódú Roson család majorságát és több kúriáját írták össze az egytelkes nemesekkel. 
Az érsek és a püspök javain kívül csupán egy egyházi birtokot vettek számba a megyében: a szkalkai apátságét. Egyházi kézen 83,5 portát találtak (a megyei porták 5,3%-át). Polgári tulajdon volt Trencsén város 96,5 portája (6,3%) 
Porta % 
100 portán felüli birtokok 858,5 54,9 
11—100 porta közti birtokok 572,5 36,6 
0—10 porta közti birtokok 132 8,5 
Összesen 1563 100 
Az 534 pusztatelekből jóval az átlagaránynál több volt található számos kisbirtokon (Draskóczyén, Majthényi Bertalanén, Maloveczkyén, Motesiczkyén, Svehláén), a középbirtokok némelyikén (a nyitrai püspök és Ostrosith birtokán). Ugyanakkor egyáltalán nem írtak össze pusztát jelentős számú más kisbirtokon, valamint az érsek és Trencsén város jószágain. A nagybirtok egy részén (Podmaniczky és Kosztka faluiban) átlagon felüli, másik részén (a király és BánfTy helységeiben) csak igen kevés pusztát találtak. Érthető módon sok jobbágytelek maradt üresen a népes mezővárosok egy részében, továbbá Bronyistyén (itt a legtöbb, 30), Teplán és Teplicén. 
A telekpusztulás okaként az összeírok néhol közelebbi körülményeket is feltüntettek: a legtöbb esetben azt, hogy az úrbéresek „letették a jobbágyságot" (a király birtokán 15-en, egyikük „szegénység miatt", Szilády Péterné jószágán 22-en, Kosztka egyik falujában 4-en, Podma-niczkyéban 2-en). Sokan „lopva" távoztak el (Podmaniczky birtokairól 11-en, a 14 milohovi zsellért itt nem számítva); egy mosztiscsei család Morvaországba vándorolt; Kosztka jószágáról 4-en „futottak el", a szkalkai apátság két birtokáról „többen" is, közülük a viezdiek „Podmaniczky nyomorgatása miatt". Két Szunyogh-jobbágy telke az ínség, nélkülözés és a gabona hiánya miatt maradt pusztán (Brodnón), a Rosonok és Sziládyné egy-egy jobbágyáé „nélkülözés " miatt (Pruzsinán, illetve Ugrócon). Más pusztatelkekről csak annyit tudunk meg, hogy tűzvésznek vagy 
1 Összeírásukat 1. Magyar Országos Levéltár (E 158.) Conscriptiones portarum XLIV. 
prédálásnak váltak áldozataivá, vagy hogy a gazdájuk meghalt (egy helyen gyilkosság áldozatául esett).
A portákéval csaknem azonos számú zsellérség (1575 zsellércsaládfő) kisebb-nagyobb aránytalansággal oszlott meg a nagy-, közép- és kisbirtok területén. A nagybirtokokra az átlagnál több jutott belőlük; Bánffy, Kosztka és főleg Podmaniczky tekintélyes többletét a királyi uradalom zselléreinek viszonylag alacsony száma nem ellensúlyozta eléggé. A közepes nagyságú birtokokon aránylag kevés zsellér élt: Oroszlánkeőy, Ostrosith és Pongrácz Gáspár nagy mennyiségű zsellérjével a nyitrai püspök, az esztergomi érsek, Roson János és Pál, Sziládyné, Kaszay és Nyáry csekély zsellérszáma állt szemben, továbbá Trencsén városé, itt azonban inkább az összeírás sajátossága lehetett az oka teljes hiányuknak. A kisbirtokosok jószágán ismét csak több zsellércsalád élt a megyei átlagnál. 
Különösen sok zsellérnek adott szálláshelyet a mezővárosok legnagyobb része. 50-nél többen laktak közülük (településenként) Rajecen, Besztercén, Bánon, Bolondoson meg Belluson, és csak 2 kicsiny városkából (Lednicéből meg Zsitnából) hiányoztak teljesen, valamint Trencsénből és Zsolnából, az utóbbi körülmény azonban óvatosságra int az összeírás módszerei miatt. A faluk közül különösen sok zsellér lakott Lieszkovén, Mnesicen, Dubnicán és Turnán.
A megye igen kisszámú, mindössze 40 szegényjobbágy-családja csaknem mind egyesévelkettesével lakott a településeken, igen nagy szórtságban. 
A 97 új telepítésű, adómentes jobbágyból Szilády Péter özvegyére jutott a legtöbb (37), 61 , porta mellett (a nem sokkal korábban elhunyt jogtudós Szilády talán külön javadalmai miatt volt a többi úrnál jobb helyzetben). A birtoknagysághoz viszonyítva soknak számított a király 23 telepese is; egy-egy falujukban 8-at 10-et vagy annál is többet írtak össze. Podmaniczky és Kosztka, továbbá a középbirtokosok (a fenti kivételt, meg a nyitrai püspököt leszámítva) csak nagyon keveset vagy éppen egyet sem tartottak közülük, a kisbirtokosok pedig (3-uk kivételével) egyáltalán nem. 
A megye allodiáíis tulajdonként számon tartott 29 egységéből viszonylag kevés (9,5) tartozott a nagybirtokhoz, Podmaniczky és Kosztka uradalmaihoz, s Podmaniczky esetében ezek közül is a legtöbbet az úr (vagy az úrnő) házaként jegyeztek be. A 9 középbirtokos 10,5 egységéből 5, a 6 kisbirtokos 9 egységéből pedig 5 ismét csak nemesi ház volt. Ezek a „curia nobilitaris"-ok gyakran álltak a mezővárosokban. A kúriák mindamellett lehettek valóságos majorkodás színhelyei is, hiszen Ruszkócon zsellérektől lakott nemesi kúriáról írtak.4 Béla birtokon 3 kisnemesnek volt l-l aliódiuma. Praznóczy pedig egymaga tartott belőlük 3-at Porubkán. Pongrácz egyik falujában (Krasznyányon) majorsági zsellérek éltek. 
Az urasági szolgálatban álló 55 személyt kivétel nélkül nagy- és középbirtokokon találták (de az egyházakéban és a városéban egyet sem), feltűnően sok élt közülük Oroszlánkeőy, Szunyogh László és Szilády Péterné uradalmaiban, néhol 6-8 is egyetlen helységben. Jelentős részük volt várőr, várszolga; de akadt szakmunkás (szakács, halastógondozó, kemencekészítő), valamint néhány vlach, halász, egy pásztor és egy udvarbíró is. A szulyóiakat „zsellérszolgaként", a 
2 Az összeírás készítői a pusztulás további tényeiről is számot adtak, amint erről a táblázatok jegyzetanyaga alapján tájékozódhatunk. A fentieken kívül 3 faluban csupán a pusztatelkek létét jelezték, számukat nem; további 3 települést csak „pusztaiként tüntettek föl, végül 7, telkesjobbágyoktól vagy zsellérektől lakott helység közül 5-ről jegyezték fel, hogy leégett (ebből Jeszenovát és Zbinyót a spanyolok gyújtották fel), 1-ről pedig, Kosztka Sztrázsó nevű falujáról, hogy úrbéresei mind elfutottak. 
3 A fenti számításokban nem vettük tekintetbe az egytelkes nemesek településein lakó, már említett 34 bizonytalan helyzetű zsellért, továbbá Krasznyány és Ruszkóc majorságokon élő, meghatározatlan számú zselléreit, sem a Bán és Szulyó urasági házaiban lakókat; Harnosd és Podhrágy urasági szolgákkal együtt összeírt zselléreit azonban igen, akárcsak a Milohovban szököttként följegyzetteket. 
4 Curia nobilitaris, illetve domus nobilium, domus domini, dominae állott a következő helységekben: Béla, Neporác, Ugróc, Szlatina, Ruszkóc, Bellus, Leva, Nevsova, Nivnica, Beszterce, Hoscsina, Zablát. 


5 Az „egyéb" rovatba túlnyomórészt pásztorok kerültek, bőségesen jutott belőlük a megye minden tájára; 7 helységben vlachok, egyben-egyben (Prileszen, illetve Dubnicán) halászok, illetve szabadosok éltek, a többiek bírók voltak.
A megye 17 középkori városából (mezővárosából) a rovásadójegyzék szerint Trencsén civitas (90 portával), valamint Bolondóc (41 portával és 59 más egységgel) voltak a legnépesebbek, de Beszterce, Rajec, Bán, Varin, Bellus, Nagybiccse, Leva, Predmir, Zsolna, Újváros és Puhó is tekintélyes számú lakosságnak adott szállást (portáik és más egységeik együttes száma városonként legalább 30 volt). Csupán Kasza, Lednice, Podluzsán és Zsitna maradtak e szám alatt; erősen csökkentjelentőségüket mutatja, hogy ekkor nem is nevezik őket oppidumnak. (Igaz: néhányat a nagyobbak közül — Bolondócot, Lévát, Újvárost — ugyancsak nem.) A községek sorából Dubnica, Ivanóc, (Morva)lieszkovec, Mnessic, Riblény, Szoblahov, (Trencsén)tepla, Túrna és (Vág)újfalu haladták túl a 30-as szintet (portákat és más egységeket egybeszámolva). Város és népes község csak nagy- és középbirtokosok tulajdonában volt, legtöbbjük Podma-niczky-, Bánffy- és a királyéban, de 1-2 igen jelentős helység jutott Ostrosithnak, Kosztkának és az érseknek is. A lakosság mintegy 1/4—1/5 része lakhatott városokban. 
1549-ből, 1555-ből és 1559-ből ránk maradt urbáriumszövegek7 adják meg a lehetőséget arra, hogy királyi és Podmaniczky birtokok (trencséni, besztercei, szucsai uradalombeli) 46 helységének népességszámra vonatkoztatható adatait a rovásadóéval összevessük. A rovásadó portáinak és úrbéres családfőinek összesített számánál 40%-kal nagyobb az urbáriumokban följegyzett valamennyi jobbágy, zsellér és más személy együttes száma (1171:835,5). A különbség érthető módon elsősorban a rovásadóporták és az urbáriumok jobbágycsaládfői közti nagy számdifferenciából adódik: egy-egy portára több mint 2 urbáriumbeli jobbágycsaládfő esik (757:368,5). Az urbáriumok zselléreinek száma ugyanakkor nem sokkal (mintegy 10%-kal) múlja felül a rovásadóbeliekét (372:338), a többi kategória adatai pedig (42 subinquilinus, illetve szabados az urbáriumokban, másfelől 129 pásztor, bíró, szegény és új telepítésű az adójegyzékben) — mivel az utóbbiak jó részének az urbáriumokban szükségképp jobbágyok felelnek meg — valamelyest csökkentik a portaszám és a jobbágyszám közti nagy különbséget (1:2-ről 1:1,7-re). 
Az 1549. évi trencséni birtokosok (illetve közvetlen férfiági elődeik) túlnyomó többségükben — 66-ból 57-en — hosszú idő óta, legalább az előző évszázadtól ültek itteni javaikon, köztük azok is, akiknek családja nem helybeli eredetű volt, hanem egykor a közel fekvő megyékből származott ide. Birtokterületük az idők során természetszerűen nem maradt változatlan, a régebbi 
5 Magyar Országos Levéltár (E 158.) Conscriptiones portarum XLIV. A szakmunkások és más fontosabb kategóriák adatait lásd a táblázatok jegyzeteiben. 
6 A vlachokat és a halászokat a táblázatok jegyzeteiben feltüntettük. Pásztorok éltek a következő helyeken: Podmanin, Nagylednice (2), Domanis, Nagyudicsa (2) Vágbeszterce (3). Plevnik, Drinove, Rassov (2), Predmir (2), Scsavnik (2), Szulyó, Ovcsarszkó, Mala Bicsa, Nagybiccse, Puhó (2), Ledec (2), Kisporuba, Bellus (3), Hoscsina, Nivnica, Nagyszucsa, Szernye, Nevsova (2), Felsökocskóc (2), Hlozsa (2), Leszkovc ( = Vágmogyoród), Prerita, Bohunic, Újváros, Liszica, Sztrázsa ( = Nemesőr), Teplic ( = Vágtapolca), Gbelany, Turó (2), Roszina, Sztranszke (2), Gyurcsina (2), Kiscserna, Rajec (2), Babkó, Visnyove, Tirnove, Pruzsina (2), Gyurgyove, Podszkaij (2), Felsőlieszkó, Felsőmostyenec, Alsómostyenec (2), Szverepec, Viszolaj, Szlavnica, Kamenicsány (2), Bolessov (2), Poruba ( = Turirtovány, 2), Klecsány, Vaszka ( = Kisszlavnica), Piehov, Liborcsa, Klucsove, Opatovavesz ( = Apátfalva, 2), Zliehov (2), Trencséntepla (2), Msenne (2), Dulóujfalu (2), Dubnica (3), Dobra (2) Nagykubra (2), Dubogyil, Alsóhradna, Kohnacsóc, Pecsenyéd, Hornyán, Bobótlehota, Nagysztankóc (2), Szelec, Rozvágy (2), Biróc (2), Felsődrietoma, Zlatóc, Orehove, Nagyhelvény, Ugróc (2), Nascsic (2), Mezgóc, Trebihava, Zsitna, Radisa, Sipkó, Ksinna (2), Nagyszlatina (2), Kraszna, Kocsóc, Vieszka (2), Krivoszud (2), Bán (2), Pravotic, Prusz, Kocsóc, Vieszka (2), Vágújfalu (3), Szernye (2), Leszkove (Morvalieszkó, 3), Ivanóc (3), Haluzic (2), Milcsic, Mittic, Alsódrietoma, Alsóozoróc, Felsőozoróc, Felsőosztratic, Ruszkóc, Trebacsóc, Alsóosztratic, Középosztratic, Bossán-Neporác, Rozson-Neporác, Jesztrabi, Bohuszlavic (2), Lieszkove ( = Nemesliszkó, 2), Nemespodhrágy (2), Kissztankóc, Petrovalehota. 
7 Magyar Országos Levéltár Urb. et. Conscr. (E 156.) 65/83, 59/7, 62/37. 

bániakat az úr házában lakó zsellérekként vették jegyzékbe. Az egyetlen összeírt molnár (az ,,ip." rovaton) az oroszlánkői uradalomban lakott, a molnárok egy külön jegyzéke 22 molnárt tüntet föl, ugyanennyi helységben.Podmaniczky uradalmak például nem sokkal az összeírás ideje előtt bővültek a lednicei, szucsai, szulyói javakkal: középnemesi családok javaival; a király trencséni uradalma pedig a századforduló körül hosszabb átmeneti időszakban volt idegen kézen (a Zápolyai családnál). A nagybirtokok urai közül új jövevényként jelentkezett a század elején a katonai pályán gyorsan felfutó Kosztka Miklós: a Zápolyaiak lietavai uradalmát, valamint a Kinizsi-örökségként Kereky Gergelyre szállt sztrecséni domíniumot szerezte meg, s Sztrecsénen utóbb vejével, az ugyancsak idegenként idekerült Nyáry Jánossal osztozott. A jelentősebb birtoktestek közül még 4-nek jutott új gazda a Mohács körüli években. Két gyorsan emelkedő család a korábban Zápolyai kézben tartott uradalmakhoz jutott hozzá: Ostrosith az illavaihoz, Tarnóczy pedig a kaszaihoz (az utóbbira a Zápolyai uralom alatt és után is a Kaszay-Leszkóczyak formáltak igényt). A másik két új birtokos értelmiségi pályán futott be gyors karriert: Szilády Péter, az egyházjog doktora számára Szalaházy Tamás püspöki kancellár eszközölte ki az ugróci vártartomány birtoklási jogát (ennek az uralmáért korábban hosszú időn át a Pongrácz, a Bánffy, a Vicsapi, a Zabláthy család és mások viaskodtak), Aranyáni ítélőmester pedig kisebb nemesi családok 3 falujára szerzett adományt. 


 BIRTOKMEGOSZLAS HELYSÉGENKÉNT 
Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. psz. új. all. szolg. 
ip. 
egyéb 
1. 
2. 3. 4. 5. 
6. 
7. 8. 
9. 
10. 11. 12. 13. 14. 
ALSÓDRIETOMA (Drethoma inferior) 
Nyitrai püspök 
ALSÓHRADNA (Hradna inferior) Király (trencséni urad.) 
ALSÓHRICSÓ (Hryczow inferior) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
ALSÓKOCSKÓC (Koczkocz inferior) Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
ALSÓLIESZKÓC (Lezkocz inferior) Roson Pál 1 Roson János
ALSÓMOSTYENEC (Mossgenecz inferior) 
Roson Pál ] Roson János \ 
ALSÓMOTESIC (Motiessycz inferior) Majthényi Bertalan 
ALSÓOSZTRATIC (Oztratycz inferior) 
Kaszay Gáspár 
ALSÓOZORÓC (Ozorocz inferior) Svehla János 
Apátfalva 1. Opatovavesz 
APÁTI (Appatti circa Trinchinium) Nyitrai püspök 
BABKÓ (Babkow) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
BANOVAVESZ (Banowavez) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
BÁN (Baan oppidum) Podmaniczky Rafael (báni urad.) 
BELA (Bela) Velcsiczky Bálint Baracskay család Molánszky család 
2,5 4 5 4 
2 2 
4,5 
15 
2 4 14 
— 
4—1 — 
2 2 — — — 
6 — — — — 
2 2 — 
3 — — 1 — 
5 1 — 1 5 2 
12 
7 1 — 55 16 5 — — 1 1 — 
— 
2 1 
— 
Összesen 
— 
1 3 
— 
15. 
16. 
17. 18. 
19. BELLUS (Belwss oppidum) Ostrosith János (illavai urad.) 
Bercsény 1. Szvinna 
Besenyő 1, Pecsenyéd 
BESZTERCE (Bezterche oppidum) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
BEZGYEDOV (Bezgyedow) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
BICSA (Bycha oppidum) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
Bicsa 1. Malabicsa 
BICSICA (Byczycza) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
10 
20 2 16 
— 
52 10 — 1 1 
56 2 
45 12 2 1 
7 — — — — 
2 1 


 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új. 
all. szolg. ip. 
egyéb 
20. 
BIRÓC (Birowcz) 
Király (trencséni urad.) 
— 
Biszkupice 1. Püspöki 
21. 
BITAROVAVESZ (Bytarowavvez) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
22. 
BOBOT (Boboth) 
Király (trencséni urad.) 
— 
23. 
BOBÓTLEHOTA (Bobothlehota) 
Király (trencséni urad.) 
— 
— 
— — 
24. 
BOHUNIC (Bohunicz) 
Oroszlánkeőy János (oroszkánkői 
urad.) 
— 
15 
— 
— — 
25. 
BOHUSZLAVIC (Bahwzlawecz!) 
Maloveczky György 
— 
— 
* — — 
26. 
BOLESSOV (Bolessow) 
Skraba Ádám 
— 
Roson család 
— 
— 
— — 
27. 28. 29. 30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35.  Sor- A helység neve, szám a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új-
all. szoig. ip. egyéb 
39. CSÖTÖRTÖK (Czethertek) 
Maloveczky György 
— 
— 
— 
— — — — 
Derskóc 1. Felsőderskóc 
40. DIVINA (Dywina) 
Szunyogh Mózes (budetini urad.) 
— 
41. DIVIN KA (Dywinka) 
Závodszky János 
— 
— 
— — — — 
42. DLUHEPOLE (Dlwhepoli!) 
Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
— 
43. DOBRA (Dobra) 
Király (trencséni urad.) 
4,5 
— 
— 
— — 2,5 
44. DOBRASSÓ (Dobrassow) 
Nyitra püspök 
4,5 
45. DOHNÁNY (Dohnani) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
— 
— — — 1 
46. DOMANIS (Domanis) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei 
urad.) 
— 
— 
— — — 2 
47. DRIENOVE (Drynowe) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei 
urad.) 
— 
14 
— — — 1 
Drietoma 1. Alsódrietoma, Felsödrieto-
ma 
48. DUBJE(Dwbjl) 
Szunyogh Mózes (budetini urad.) 
— 
49. DUBKOVA (Dwpkowa) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
50. DUBNICA (Dwbnicza) 
Király (trencséni urad.) 
35 
— 
25 
— 
5 8 
Dubnica 1. Kisdubnica 
51. DUBOGYIL (Dwbowgyl) 
Király (trencséni urad.) 
— 
10 
— — — 2 
DÚLÓ 1. Újfalu és Dúló 
DÚLÓ 1. Újfalu és Dúló 
52. DVOREC (Dworecz) 
Roson család 
— 
FACSKÓ 1. Orlove, Tepla stb. 
53. FELSŐ-, ALSÓDERSKÓC(Dyrskocz! 
superior et inferior) 
Draskóczy Benedek 
— 
— 
— — — — 
54. FELSŐDRIETOMA (Drethoma supe
rior) 
— — — 1 
Király (trencséni urad.) 
— 
— 
— 
55. FELSŐDRIETOMA (Drethoma supe
rior) 
Roson család 
— 
56. FELSŐDRIETOMA (Drethoma supe
rior) 
Nyitrai püspök 
3,5 
— — — 0,5 
57. FELSŐHRADNA (Hradna superior) 
Király (trencséni urad.) 
— 
— 1 — — 
58. FELSŐHRICSÓ (Hrychow superior) 
Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 

36. 37.  Roson Pál Roson János J 
61. FELSŐMOSTYENEC (Mossgenecz 
superior) Roson Pál l Roson János 1 
62. FELSŐMOTES1C (Motiessycz superi
or) 
Majthényi Pál 1 Majthényi Jánosi 
63. FELSŐOSZTRATIC (Oztretycz supe
rior) 
Aranyáni Dámján 
64. FELSÖOZORÓC (Ozorocz superior) 
Svehla János 
65. FRIEWALD (Frywald) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
66. GBELANY (Gbelyany) 
Kosztka Miklós l , . , . , * , 1 (sztrecseni urad.) Nyary János j 
Gór 1. Horóc 
Gyertyános 1. Hrabovka) 
67. GYURCSINA (Gywrchyna) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
68. GYURGYOVE (Gywrgyowe) 
Roson Pál \ Roson János J 
69. HALUZIC (Halwzycz) 
Bánffy László (bolondóci urad.) 
70. HARNOSD (?) (Harnosd) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
71. HATNE (Hathne) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
Helvény 1. Nagyhelvény 
72. HIZSINA (Chyzyna) 
Kosztka Miklós \ . , . . ,. 
, _, » (sztrecseni urad.) Nyary János ] 
73. HLINIK (Hlinik) 
Hliniczky Gábor 
74. HLOZSA (Hlosa) 
Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
75. HLUBOKE (Hlwboke) 
Hluboczky György 
76. HLUMEC (Chwmecz) 
Szunyogh László (budetini urad.) 
Hocsk 1. Alsókocskóc, Felsőkocskóc, Kocsóc 
Hoholna 1. Kishoholna, Nagyhoholna 
77. HORENICE (Horenyche) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.)  Sor- A helység neve, szám a birtokos neve 
p-
szeg. 
ZS. 
psz. 
új. 
all. 
szolg. ip. 
egyéb 
78. HORKA (Hwrka) Pongrácz Máté 
-_ 
79. HORNYÁN (Hornyán) Király (trencséni urad.) 
14 
80. HORÓC (Horocz) Roson Pál 
— 
— 
— 
— — 
— 
81. HOSCSINA (Hoschyna) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
— 
— 
— — 
Hotyesov 1. Kotyessó 
Hőlak 1. Tepla 
82. HRABOVE (Hrabowe) Hrabovszky László 
— 
83. HRABOVKA (Hrabowka) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
84. HRABOVKA (Hrabowka) 
Podmaniczky Rafael (szucsai urad.) 
— 
85. HRADNA (Hradna) 
Podmaniczky Rafael (szulyói urad.) 
— 
Hradna 1. Alsóhradna, Felsőhradna 
Hricsó 1. Alsóhricsó, Felsőhricsó 
86. HVOZNICA (Woznycza) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
87. IHRISCSE (Ihrysche) 
 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új-
all. 
szolg. 
ip. 
egyéb 
100. 
KISDUBNICA (Dubnicza parua) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
101. 
KISHOHOLNA (Chocholna minor) Rakolupszky Ádám 
102. 
KISKUBRA (Kwbra kys) Király (trencséni urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
több 
— 
— 
103. 
KISPODHRÁGY (Podhradja minor) Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
több 
— 
— 
104. 
KISPORUBA (porwba minor) Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
105. 
KISSZLATINA (Zlatyna minor) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
106. 
KISSZTANKÓC (Kys Ztankocz) Thurzó György 
107. 
KISSZUCSA (Zwcha minor) Podmaniczky Rafael (szucsai urad.) 
— 
108. 
KISUDICSA (Wdycza minor) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
109. 
KLECSÁNY (Klechany) Praznóczy Pál 
— 
110. 
KLIESCSINA (Klessczyna) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
Puszta 
111. 
KLOBUCSIC (Klobuczycz) Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad.) 
112. 
KLOBUCSIC (Klobwczycz) Ostrosith János (illavai urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
113. 
KLUCSOVE (Khlwchowe) Kaszay Gáspár 
Kocskóc 1. Alsókocskóc, Felsőkocskóc 
— 
— 
— 
— 
114. 
KOCSÓC (Kochowcz) 
Bánffy László (bolondóci urad.) 
5,5 
— 
— 
— 
— 
115. 
KOHANOVC (Kochanowcz) Kohanóczky Miklós 1 Kohanóczky György J 
2,5 
— 
116. 
KOHNACSÓC (Kochnaczowcz) Király (trencséni urad.) 
117. 
KOLACSIN (Kolaczyn) Podmaniczky Rafael (szucsai urad.) 
118. 
KOLAROVIC (Kolarowecz) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
— 
119. 
KONSZKA (Konzka) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
— 
120. 
KOPEC (Kopecz) Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
több 
121. 
KOSZTELEC (Koztelecz) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
122. 
KOTIRSINALUCSKA (Kotyrsyna lwka!) 
Pongrácz Gáspár (óvári urad.) 
123. 
KOTYESSÓ (Chotiessow) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
Kőmegy 1. Zaszkalje 

Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
—: 
Illava 1. Leva 
88. ILLOVE (Ilowe) 
Kosztka Miklós Ï . . , . , , , i (sztrecseni urad.) Nyary János J 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
Irtovány 1. Porubka 
89. ISZTEBNIK (Iztebnyk) Nyitrai püspök 
— 
90. IVANÓC (Iwanocz) 
Bánffy László (bolondóci urad.) 
20 
— 
17 
91. JABLONOVE (Jablonowe) Marsovszky Mihályi Marsovszky János J 
— 
10 
— 
— 
— — 
— 
92. JESZENICA (Jezenycha) 
Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
— 
— 
— 
— 
— — 
93. JESZENICA (Jezenicza) Marczibányi György 
— 
— 
— 
— 
— — 
94. JESZENOVA (Jezenowa) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
95. JESZTRABI (Jesztrabj) Roson család 
— — 
96. KAMENICSÁNY (Kamenyczan) Skraba Ádám 
— 
— — 
97. KASZA (Kazza) 
Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
— 
— 
— — 
Kbeleny 1. Gbelány 
98. KISBREZNICA (Breznicza parua) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
99. KISCSERNA (Cyrina! parua) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 

 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új. 
all. 
szolg. 
ip. 
egyéb 
124. 125. 
126. 127. 
128. 129. 
130. 131. 132. 133. 134. 
135. 
136. 137. 138. 
139. 140. 
141. 142. 
143. 144. 145. 
KÖZÉPSŐOSZTRATIC (Oztratycz média) 
Aranyáni Dámján 
KRASZNA (Krazna) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
KRASZNÓ 1. Zsolna, Zavodi és Krasznó 
KRASZNYÁNY (Kraznyany) Pongrácz Gáspár (óvári urad.) 
KRIVOKLÁT (Krywoklat) Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad.) 
KRIVOSZUD (Krywozwd) Bánffy László (bolondóci urad.) 
KSINNA (Wokxynna!) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
Kubra 1. Kiskubra, Nagykubra 
KUNYERÁD (Chwnierad) Praznóczy Pál 
KVASSÓ (Kwassow) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
LEDEC (Ledecz) Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
LEDNICE (Lednicze) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
LEDNICE (Ledniche) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
LEHOTA (Lehota) Szunyogh László (budetini urad.) 
Lehota 1. Bobot-, Csernalehota, Gyur-csina, Marikova-, Mnihova-, Petro-valehota 
LEHOTKA (Lehothka) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
LEHOTKA (Lehothka) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
LELINEK és ZARIECS (Llniek!, Za-riczy) 
Borcsiczky Gáspár 
LEVA (Lewa) Ostrosith János (illavai urad.) 
LIBORCSA (Lybwrcha) Trencsén város 
Lieszkóc 1. Alsólieszkóc, Felsőlieszkóc 
LIESZKOVE (Lezkowe) Bánffy László (bolondóci urad.) 
LIESZKOVE (Lezkowe) Thurzó György ) Roson család 
LIESZKOVEC (Lyzkowecz!) Szunyogh Mózes (budetini urad.) 
LIESZKOVC (Lezkowcz) Ostrosith János (illavai urad.) 
LIETAVA (Letowa) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 


 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új. 
all. szolg. ip. egyéb 
146. 
LISZICA (Lyzycha) Pongrácz Gáspár (óvári urad.) 
147. 
LUCSKA (Lwchka) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
148. 
LUCSKA (Lwchka) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
149. 
LUCSKA (Lwczka) Pongrácz Máté 
Lucska 1. Kotirsinalucska 
— 
— 
— — — — 
150. 
LUKA (Lwka) Szulyovszky György 
— 
151. 
LUPOHLÁV (Lwpohlaw) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
— — — — 
152. 
LUTOV (Lwthow) özv. Szilády Petemé (ugróci urad.) 
153. 
MALA BICSA (Malabycha) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
MARIKOVA 1. Orlove, Tepla stb. 
154. 
MARSOVAFALVA (Marssowaffalwa) Marsovszky Mihály 1 Marsovszky János
MASZTINALEHOTA1. Zavada, Cser-nalehota és Masztinalehota 
155. 
MESZTECSKÓ (Mezteczko) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
156. 
MIEZGÓC (Myzgocz) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
— 
- - - 1 
157. 
MIKSOVAFALVA (Mikssowafalwa) Marsovszky Mihály) Marsovszky János
— 
158. 
MIKUSÓC (Mikowsowcz) Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad. 
11 
159. 
MILCSIC (Mylchycz) Bánffy László (bolondod urad.) 
12 
160. 
MILOHOV (Mylochow) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
14 
161. 
MITTIC (Mittycz) Nyitrai püspök 
— 
— 
— — — — 
162. 
MNESSIC (Mnessycz) 
Bánffy László (bolondóci urad.) 
5,5 
35 
— — — 0,5 
163. 
MNIHOVALEHOTA (Mnichowaleho-ta) 
Király (trencséni urad.) 
11 
— — — 2 
164. 
MOJSFALVA (Moyss) Pongrácz Máté 
Mostyenec 1. Alsómostyenec, Felsőmos-tyenec 
— 
— 
— — — — 
165. 
MOSZTISCSE (Mostysche) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
Motesic 1. Alsómotesic, Felsőmotesic 
— 
— 
— 
— — — — 
166. 
MSENNE (Mssen) Baracskay Pál 
Nádasd 1. Podszkalje, Tirsztye 


 urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
169. 
NAGYHELVÉNY (Naghhelwen) 
Király (trencséni urad.) 
— 
— 
— 
—. 
— 
170. 
NAGYHOHOLNA (Chocholna maior) 
Oroszlánkeőy János 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
171. 
NAGYKUBRA (Kwbra magna) 
Király (trencséni urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
172. 
NAGYPODHRÁGY (Podhrady 
maior) 
Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
több 
— 
— 
173. 
NAGYPORUBA (Porwba maior) 
Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
174. 
NAGYSZLATINA (Zlatyna maior) 
özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
— 
— 
— 
175. 
NAGYSZTANKÓC (Ztankocz mag
na) 
Király (trencséni urad.) 
10 
— 
— 
— 
— 
176. 
NAGYSZUCSA (Zwcha maior) 
Podmaniczky Rafael (szucsai urad.) 
— 
10 
— 
— 
— 
— 
177. 
NAGYUDICSA (Vdycza maio) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei 
urad.) 
— 
— 
— 
— 
178. 
NASCSIC (Nassczycz) 
Nyitrai püspök 
— 
— 
— 
— 
179. 
NASCSIC (Nastczycz) 
özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
4,5 
— 
— 
— 
180. 
NEDECA (Nedicza!) 
Nedeczky Bálint | 
Nedeczky Erasmus J 
181. 
NEPORÁC (Neporaz) 
Bossányi Kristóf 
— 
— 
— 
— 
— 
182. 
NEPORÁC (Neporaz) 
Roson család 
— 
— 
— 
— 
— 
183. 
NESZLUSA (Nezbwusa!) 
Szunyogh László (budetini urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
184. 
NEVSOVA (Newssowa) 
Podmaniczky Rafael (szucsai urad.) 
13 
— 
10 
— 
— 
— 
185. 
NIVNICA (Nywnycza) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
— 
— 
— 
186. 
NOSZICE (Nozzyche) 
Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
Novavesz 1. Újfalu 
Novemeszto 1. Újváros 
187. 
NOZDROVICE (Nozrowicze) 
Nozdroviszky Miklós 
Omasztina 1. Masztinalehota 
188. 
OPATOVAVESZ (Opathowawez) 
Szkalkai bencések 
— 
— 
— 
— 
— 
189. 
OREHOVE (Orechowa!) 
Király (trencséni urad.) 


 190. 
ORLOVE, TEPLA, VERTIZSER, MARIKOVA és FACSKÓ (Orlowe, Thepla, Werthyzer, Marikowa, Facz-ko) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
Osztratic 1. Alsóosztratic, Felsőosztra-tic, Középsőosztratic 
— 
— 
— 
— 
— 
-
több 
— 
— 
191. 
OVCSARSZKÓ (Owcharsko) 
Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
Ozoróc 1. Alsóozoróc, Felsőozoróc 
ölved 1. Jesztrabi 
Őr 1. Sztrázsa 
— 
— 
— 
— 
— 
192. 
PAPRADNÓ (Papradno) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
193. 
PECSENYÉD (Peczenied) Király (trencséni urad.) 
12 
— 
— 
— 
— 
194. 
PETROVALEHOTA (Petrowalehota) Roson család 1 Motesiczky család J 
— 
— 
— 
— 
— 
195. 
PETROVICE (Petrowycze) 
Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
196. 
PETYOVKA (Petyowka) Majthényi Bertalan 
— 
197. 
PIEHOV (Pychow) Szkalkai bencések 
— 
— 
— 
198. 
PLEVNIK (Plewnyk) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
7,5 
16 
1,5 
199. 
PODHORJE (Podhory) Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
200. 
PODHORJE (Podhory) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
201. 
PODHRÁGY (Podhrady) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
12 
• 
202. 
PODHRÁGY (Podhradj) Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad.) 
203. 
PODRÁGY (Podhragy) Podhradszky Kristóf 
Podhrágye 1. Kispodhrágy, Nagy-podhrágy 
— 
— 
— 
— 
— 
204. 
PODLUZSÁNY (Podlwzan) özv. Szilády Petemé (ugróci urad.) 
— 
13 
— 
— 
— 
205. 
PODMANIN (Podmanin) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
206. 
PODSZKALJ (Podzkalj) Roson Pál 1 Roson János J 
— 
— 
— 
207. 
PODVÁZSJ (Podwazy) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 

 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új-
áll. 
szolg. 
ip. 
egyéb 
208. 
POLUZSJE (Polwwzy) 
Kosztka Miklós \ , _ , . , > _r ; _t l (sztrecseni urad.) Nyary János j 
Poruba 1. Kisporuba, Nagyporuba 
— 
209. 
PORUBKA (Porubka) 
Kosztka Miklós 1 . . , . . . -T , > (sztrecseni urad.) Nyary János \ 
— 
210. 
PORUBKA (Poruba) Praznóczy Pál 
— 
— 
— 
— 
— 
211. 
POVINA (Powyna) 
Szunyogh László (budetini urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
több 
212. 
PRAVOTIC (Prawotycz) Podmaniczky Rafael (báni urad.) 
— 
— 
— 
— 
213. 
PRAZNÓC (Praznocz) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
4,5 
0,5 
214. 
PRECSIN (Prechyn) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
4,5 
0,5 
215. 
PREDMIR (oppidum Predmir) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
10 
20 
216. 
PRERITA (Prerytha) Ostrosith János (illavai urad.) 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
217. 
PRILESZ (Prylezy) Prileszky Mihály 
218. 
PRIVOZ (Prywoz) Szkalkai bencések 
219. 
PROSZNE (Prozne) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
220. 
PRUSZ (Prwz) Podmaniczky Rafael (báni urad.) 
221. 
PRUSZKA (Prwzka) Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad.) 
19 
222. 
PRUZSINA (Prwsyna) Roson Pál 1 Roson János J 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
223. 
PSURNOVICE (Psswrowycze!) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
— 
224. 
PUHÓ (oppidum Pukcho) Podmaniczky Rafael 
17 
— 
— 
— 
225. 
PÜSPÖKI (Pispekj circa Baan) Nyitrai püspök (báni urad.) 
— 
— 
— 
— 
— 
226. 
PÜSPÖKI (Pyspekj) Nyitrai püspök 
— 
— 
— 
— 
— 
227. 
RADISA (Radossyn!) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
— 
228. 
RADOLYA (Radolj) Szunyogh László (budetini urad.) 
— 
229. 
RAJEC (Rayecz oppidum) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
14 
60 
— 
— 
— 
230. 
RAKOLUP (Rakolwp) Rakolupszky Ádám 


 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új. 
all. szoig. ip. egyéb 
231. 
RASSOV (Rasow) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
Ravazd 1. Krivoszud 
Rétfalu 1. Lucska, Luka 
Révfalu 1. Mnessic 
5,5 
— 
20 
2,5 
-
232. 
RIBÁRI (Rybar) Zabláthy Jakab 
— 
233. 
RIBLÉNY (Ryblen) Esztergomi érsek 
25 
— 
13 
— 
- - - 1 
234. 
RIEKA (Reka) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
Puszta 
235. 
ROSZINA (Rozyna) 
Kosztka Miklós 1 , - . . , 4 1 (sztrecseni urad.) 
Nyári János 
236. 
ROVNE (Rowne) Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
— 
237. 
ROVNE (Rowne) Tarnóczy Miklós (kaszai urad.) 
— — — több 
238. 
ROZVÁGY (Rozwad) Király (trencséni urad.) 
— 
— — — 3 
239. 
RUDINA (Rudina) Szunyogh László (budetini urad.) 
— 
240. 
RUSZKÓC (Rwzkowcz) Hresdovszky (Egresdy) László 
5,5 
— 
— 
1 1,5 
241. 
SCSAVNIK (Schawnyk) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
16 
— — — 3 
242. 
SIPKÓ (Ssypko) özv. Szilády Petemé (ugróci urad.) 
— 
- - - i 
243. 
SUJA (Swya) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
244. 
SZAVCSINAVESZ (Zawczynawez) Terstyánszky László 
— 
245. 
SZELEC (Zelez!) Király (trencséni urad.) 
11 
246. 
SZERNYE (Zemye) Podmaniczky Rafael (szucsai urad.) 
— 
— 
— — — — 
247. 
SZERNYI (Zemy) 
Bánffy László (bolondóci urad.) 
12 
— 
— — — — 
248. 
SZKALKA (Zkalka) Nyitrai püspök 
Szlatina 1. Kisszlatina, Nagyszlatina 
249. 
SZLAVNICA (Zlawnicza) Sándor Miklós | Sándor Gáspár j 
Szlavnica 1. Vaszka 
— 
— 
- - - ' 
250. 
SZNYEZNICA (Znesnycza) Szunyogh László (budetini urad.) 
251. 
SZOBLAHOV (Zablahow) Király (trencséni urad.) 


 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
szeg. 
zs. 
psz. új. 
all. 
szolg. 
ip. egyéb 
252. 
SZOLOPNA (Zlopna) Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad.) 
— 1 
Sztankóc 1. Kissztankóc, Nagysztankóc 
253. 
SZTRANSZKE (Ztranszke) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
254. 
SZTRANYAVI (Ztranyawa) 
Kosztka Miklós | . . , . , , XT , ) (sztrecseni urad.) Nyary János ) 
— 
— 
— 
— — 
255. 
SZTRÁZSA (Strasa) 
Pongrácz Gáspár (óvári urad.) 
— 
256. 
SZTRAZSÓ (Ztraso) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
— 
több — 
— 
— — 
257. 
SZTRECSÉN (Ztrechen) 
Kosztka Miklós 1 , . , . ,, , } (sztrecseni urad.) Nyary Pal J 
— 
— 
— 
— — 
— 
több 
— — 
258. 
SZTREZSENICA (Ztrezenicha) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
259. 
SZTUPNE (Ztwpne) 
Podmaniczky Rafael (hricsói urad.) 
Szucsa 1. Kisszucsa, Nagyszucsa 
5,5 
— 
— 
— 
— 0,5 
260. 
SZULYÓ (Zwlow) 
Podmaniczky Rafael (szulyói urad.) 
3,5 
— 
— 
— 1,5 
261. 
SZVEDERNIK (Zwedernyk) Szunyogh László (budetini urad.) 
— 
262. 
SZVEREPEC (Zwerepecz) Szunyogh Mózes 
— 
263. 
SZVINNA (Zwynna) Király (trencséni urad.) 
— 1 
264. 
SZVINNA (Zwynna) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
265. 
TEPLA (Tepla) 
Király (trencséni urad.) 
TEPLA 1. Orlove, Tepla stb. 
25 
— 
19 
18 
— 
— 
— 3 
266. 
TEPLICE (Theplicze) 
Kosztka Miklós ) , . , . , » , i (sztrecseni urad.) Nyary János J 
10 
— 
14 1 
— 
— 2 
267. 
TIMORÁC (Thymoraz) 
özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
5,5 
— 
2 1 
— 
— 
— 2,5 
268. 
TIRNOVE (Tyrnowe) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
269. 
TIRSZTYE (Tyrzthy!) Terstyánszky Miklós 
Tizsína 1. Hizsina 
— 
270. 
TREBACSÓC (Trebaczocz) Aranyáni Dámján 
— 
— 
— 
— 1 
271. 
TREBIHAVA (Trebychawa) 
özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
— 
272. 
TREBIN (Trebin) Kohanóczky Miklós \ Kohanóczky György J 
— 
0,5 
273. 
TRENCSÉN (Ciuitas Trinchinium cum suburbio) Trencsén város 

 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. új. 
all. 
szolg. 
ip. 
egyéb 
274. 
TUHINYE (Thwkhynie) 
Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad.) 
2 — 
275. 
TUNESICE (Thwnesyche) Ostrosith János (illavai urad.) 
3 — 
— 
— 
— 
276. 
TÚRNA (Thurna) 
Király (trencséni urad.) 
24 
23 
— 8 
— 
— 
— 
277. 
TU RÓ (Thwr) 
Kosztka Miklós 1 , , . • , , .., T, t (sztrecseni urad.) Nyary János J 
Udicsa 1. Kisudicsa, Nagyudicsa 
— 
— 
— 
— 
278. 
UGRÓC (Wgrocz) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
Újezdó 1. Viezd 
— 
— 
— 
279. 
ÚJFALU és DÚLÓ (Nouva villa, Dwlo) 
Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad.) 
280. 
ÚJFALU és DÚLÓ (Nouá villa, Dwlo) Roson család Egresdy László 
— 
2 1 
1 1 
Összesen 
— 
2 — 
— 
— 
— 
281. 
ÚJFALU (Nouauilla) Baracskay Pál 
— 
— 
282. 
ÚJFALU (Nouauilla) BánfFy László (bolondóci urad.) 
21 
— 
283. 
ÚJVÁROS (Noua Ciuitas) Szunyogh László 1 Szunyogh Mózes J 
Upohláv 1. Lupohláv 
15 
— 
14 
10 
— 
— 
— 
284. 
VADICSÓ (Wadyczow) 
Kosztka Miklós ) , , , . , , , r, } (sztrecseni urad.) Nyary János J 
285. 
VARIN (oppidum Waryn) Pongrácz Gáspár (óvári urad.) 
Vassánfalva 1. Mojsfalva 
21 
49 
— 
— 
— 
286. 
VASZKA (Wazka) Prileszky Mihály 
— 
— 
— 
— 
— 
287. 
VASZKA (Wazka) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
— 
több 
288. 
VERHTEPLA (Werch tepla) Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
VERTIZSER 1. Orlove, Tepla stb. 
— 
289. 
VICSAP (Wychap) Oroszlánkeőy János (oroszlánkői urad.) 
290. 
VIESZKA (Wyzka utraque) Bá'nffy László (bolondóci urad.) 
5,5 
— 
— 
— 
2,5 
291. 
VIEZD (Vyezd) Szkalkai bencések 
több 
— 
— 
— 
— 
292. 
VILCSIC (Wylczycz) Velcsiczky Bálint 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
293. 
VISNYOVE (Wysniowe) 
Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
16 Maksay 

 Sorszám 
A helység neve, a birtokos neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új. 
all. 
szolg. ip. 
egyéb 
294. 
VISZOLAJ (Wyzolay) Szunyogh Mózes 
Voznica 1. Hvoznica 
Vöröskő 1. Cserveni Kamen 
— 
— 
— 
— 
— — 
295. 
VRANYE (Wranye) 
Szunyogh Mózes (budetini urad.) 
— 
296. 
ZABLÁT (Zablath) Hrussóy János 
ZARIECS 1. Lelinek és Zariecs 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
297. 
ZARIECS (Zaryechy) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
298. 
ZASZKALJE (Zazkalj) 
Podmaniczky Rafael (vágbesztercei urad.) 
1 — 
299. 
ZASZTRANYE (Zaztrany) Pongrácz Gáspár (óvári urad.) 
300. 
ZAVADA (Zawada) Roson Pál Roson János J 
Puszta 
301. 
ZAVADA, CSERNALEHOTA és MASZTINALEHOTA (Zawada, Czernalehota, Maztynalehota) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
több — 
302. 
ZAVADKA (Zawadka) Závodszky János 
ZAVODI1. Zsolna, Zavodi és Krasznó 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
303. 
ZBINYÓ (Zbynyo) Kosztka Miklós (lietavai urad.) 
304. 
ZBORA (Zbor) Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
305. 
ZLATÓC (Zlatowcz) Király (trencséni urad.) 
— 
— 
— 
— — 
306. 
ZLIEHOV (Zlychow) Szkalkai bencések 
— 
— 
— 
— — 
307. 
ZUBÁK (Zwbakj) 
Podmaniczky Rafael (lednicei urad.) 
— 
— 
— 
— — 
— 
308. 
ZSITNA (Sythne!) özv. Szilády Péterné (ugróci urad.) 
— 
— 
— 
— 
3 — 
309. 
ZSOLNA, ZAVODI és KRASZNÓ (Solna oppidum, Zawodi, Krazenko!) Kosztka Miklósi Nyáry János J 
34 
— 
— 
— 
Trencsén megye összesen 
1563 JEGYZETEK 
1. (Alsódretoma, Alsódretma), Drietoma területén. 80. = Horovce (Horovic, Gór). Előzőleg Podmaniczky Rafael 
2. = Kishradna. birtoka volt, s a lednicei uradalomhoz tartozott. 
3. (Dőlni Hricsov). 81. (Hostyina). 
4. = Alsóhocsk (Dőlni Kocskovce, Dőlni Kocskovc). 82. = Hrabova (Hrabó). 
5. = Alsólieszkovec (Alsólieszkó, Alsóleszkóc). 83. = Bélagyertyános. 
6. (Alsómosgyenec, Dőlni Mostyenec, Alsómosenec). 84. = Szucsgyertyános. 
7. (Dőlni Motesic, Dőlni Motesice). 85. = Szulyóhradna. 
8. = Alsóosztretice (Alsósztrece, Nagysztrice). 86. = Husznica (Voznica). 
9. = Alsóozor (Dőlni Ozorovc, Dőlni Ozorovce). 87. (Ihristye). 
10. = Vágapáti. 90. (Ivanovc, Ivanovce). 
11. (Babkov). 91. = Jablonova. 
12. = Bánfalva (Banova). 92. = Kisjeszenice (Jeszenice, Jeszenic). 
13. (Bánovic). 93. = Nagyjeszenice (Jeszenice, Jeszenic). 
14. = Bélatelep, utóbb Trencsénpüspökihez csatolták. 94. = Jaszenove. A spanyolok fölégették. 
16. = Vágbeszterce (Bisztrice, Bisztrica, Bisztric). 95. = Jasztrabie (Jesztrebe, ölved). 
17. (Bezdedó). 96. = Kemencse (Kamenics). 
18. = Nagybiccse. 97. (Kassza). 
19. = Bisztrica. 98. (Mala Breznica). 
20. = Bir (Birovce, Birovc), utóbb Nagy- és Kisbiróc. 99. (Mala Cserna). 
21. = Biterfalva (Bitarova). 100. = Dubnicska. A birtokos neve a szöveg szerint: relictae Petri 
24. = Bohunice. condam doctoris. Szilády Péter decretorum doctor volt. 
25. = Bohuszlavice. 101. (Mala Hoholna). 
26. (Bolessó). 103. = Kaszakispodhrágy (Kispodhrágye). 
27. = Beckó (Beckov, Bolondóc). 104. = Alsóporuba. 
28. = Borcsice (Borcsic, Borsic). 105. (Mala Szlatina). 
31. = Brezolupi. 106. (Kissztank). 
32. = Kerubincserna. 107. = Alsószucsa. 
33. = Brodna. 108. (Kisudics, Udicsa mala). 
34. (Brunyiscse). 109. = Klacsány. 
36. = Vöröskő. Az „egyéb" lakosok adómentes vlachok. 110. (Kliestina, Klescsina). 
38. (Csetertek). A zsellérek halászok. 111.= Nemesklobucsic (Klobucic, Kolbucsa). Teljesen leégett. 
39. Ugyanazon helység más tulajdonostól birtokolt része. 112. = Uraságiklobucsic (Klobucic, Kolbucsa). 
40. = Nagydivina. 113. = Klucsó (Klucsov). 
41. = Kisdivina. 114. = Kishocsk (Kocsovc, Kocsovce, Kosovc, Kosovce). 
44. = Dobrás puszta (Dobrassov) Petrilehotától É-ra. 115. = Kohanóc (Kohanovce, Kohan). 
45. (Dohnyány). 116. (Kohnacsovc, Kohnacs). Puszta Ruszkóctól É-ra. 
46. = Domanise (Domanisa). 117. = Kolecsin, utóbb Nagy és Kiskolacsin. 
47. (Drenove). 118. (Kolarovice, Kolarovce). 
50. = Dubnice (Dubnic). 120. Az „egyéb" lakosok adómentes vlachok. 
51. (Dubodjel). 121. = Csernakőkosztelec. 
52. Utóbb Liborcsadvorec része. 122. = Kotrsinalucska. 
53. (Horni és Dőlni Drskovce). 123. = Hotyossó (Hotyessov), utóbb Nagy-, Kis- és Nemesko-
54. (Felsődretoma, Felsődretma), Drietoma területén. tyessó. 
55. Ugyanazon helység más tulajdonostól birtokolt része. 124. Alsó- és Felsöosztratic közt feküdt. 
56. Ugyanazon helység más tulajdonostól birtokolt része. 126. = Kraszna. Az aliódiumban zsellérek élnek. 
57. = Nagyhradna. A „szolgáló" lakosa vár kemencekészítője. 128. = Kisravazd. 
58. (Horni Hricsov). 131. = Podlednickvassó (Kvassov). 
59. = Felsőhocsk (Horni Kocskovc, Horni Kocskovce). 132. (Lédec). 
60. = Felsőlieszkovec (Felsőleszkóc). 133. = Lednic. Leégett. 
61. (Felsőmosgyenec, Felsőmosenec, Horni Mostyenec). 134. = Besztercelednic (Nagylednica, Lednica). 
62. (Horni Motesic, Horni Motesice). 135. = Budetinlehota. Az „egyéb" lakos adómentes vlach. 
63. = Felsőosztratice (Felsősztrece, Kissztrice). 136. = Biccselehota. 
64. = Felsőozor (Horni Ozrovce). 137. = Plebánilehota. 
66. = Kbeleny. 138. Lelinek = Lalinek. Zariecs: (Zarics), utóbb Zarjecskebló 
67. = Györklehotája. része. 
69. = Haluzice. 139. = Illava. 
70. Vágbeszterce közelében fekhetett. A „zs." rovatban zsellé- 140. (Liburcsa). 
rek és a vár szolgái. 141. = Morvalieszkó (Leszkove). 
71. = Hatna. 142. - Nemeslieszkó (Leszkove). 
72. = Tizsina. Az „egyéb" lakosok adómentes vlachok. 143. = Új helymogyoród (Leszkovec). 
74. = Hlozse. 144. = Vágmogyoród (Leszkovec, Leszkóc, Lieszkóc). 
75. = Holboka, utóbb Alsó- és Felsőhluboke. 145. = Litva (Letava, Lietova, Letova). 
76. (Humec). 147. = Lucski (Luki, Alsórétfalu). 
77. = Horenic. 148. = Lietavalucska. 
78. = Horki (Krasznahorka, Hurka). 149. = Mojslucska. 150. = Luki (Felsörétfalu). 218. Szkalka közelében fekhetett. Az „egyéb" lakosok szegény 
151. = Upohláv. halászok. 
152. (Luttó). 219. = Proszna. 
153. = Kisbiccse. 220. - Pruszi. 
154. = Marsó (Marsova, Marsfalva). 221. = Pruszke. 
156. (Mezgóc, Miezgovc, Miezgovce, Mezgovc). 223. — Psurnovic. 
157. - Miksófalva (Miksova). 224. (Puhov). 
158. (Mikusovce, Mikusovc). , 225. = Igazpüspöki (Pispeki, Biszkupice). 
159. - Melcsice. 226. = Trencsénpüspöki (Pispeki, Biszkupice). 
160. (Milohó). A zsellérek elszöktek. 227. (Radis). 
161. = Mitta (Egyházasmittic). 228. = Radolye (Radoly). 
162. - Miessice (Révfalu). 229. (Raie). 
163. = Barátlehota. 230. (Rakalub). 
164. = Majosfalva (Vasánfalva, Mojs). 231. (Rassó). 
165. (Mosztistye). 232. (Ribár). 
166. = Missen (Msen). 233. = Ribény. 
167. = Felsőbreznic (Velika Breznica). 234. (Reka). Scsavnik, Hvoznica és Papradnó körül feküdt. 
168. (Velka Cserna). 236. = Biccserovne. 
169. = Nagyhlevény. 237. = Kaszarovne. Az „egyéb" lakosok adómentes vlachok. 
170. (Velka Hoholna). 238. = Rozvács (Rozvád). 
171. ÍVelka Kubra). 239. (Rugyina). Utóbb Felső- vagy Nagyrudina és Alsó- vagy 
172. = Kaszanagypodhrágy (Nagypodhrágy). Kisrudina. 
173. = Felsőporuba. 240. (Ruszkovc, Ruszkovce). Az „all." rovatban nemesi kúria 
174. (Velka Szlatina). zsellérekkel. 
175. (Velke Sztankovce, Velke Sztankovc, Nagysztank). 241. = Scsevnik (Styavnik). 
176. = Felsőszucsa. 242. (Sipkov). 
177. (Nagyudics, Udicsa velka). 243. = Csive. 
178. = Alsónascsic (Nastic, Nastice, Neste). 244. = Szavcsina. 
179. = Felsőnascsic (Nastic, Nastice, Neste). 246. = Trencsénszrnye. 
180. = Nedece (Nedec). 247. = Beckószrnye (Szernye). 
181. = Bossánneporác (Nagyneporác, Neporáz, Napráz). 248. = Szkala. 
182. = Rozsonneporác (Neporáz, Napráz). 249. - Szlavnice (Szlavnic). 
183. = Neszluse. Az „egyéb" lakosok adómentes vlachok. 250. = Sznezsnyice (Sznyezsnic). 
184. = Nemsova. 251. (Szablahov, Szoblahó). 
185. = Nivnice (Nimnic). 252. = Szolopna. 
186. (Noszic, Nosic). 253. = Sztranszka. 
187. = Nazdrok (Nozdrovic). 254. = Sztranyán. 
188. = Apátfalva (Opatova). 255. = Nemesőr. 
189. = Orehó. 256. (Sztrázsov). Jobbágylakosai mind elfutottak, most az úr 
190. A „szolgáló" lakosok adómentes szolgák, várőrök és allódiuma. 
vlachok. Tepla = Vágtepla. Vertizser = Vertezsér (Vrtizser, 258. = Sztrezsenice (Sztrezsenic). 
Vrtezsér). Marikova: (Marikovalehota), utóbb Alsó- és 259. = Sztupna. 
Felsőmarikova. Facskó = Facskov, teljesen leégett. 260. (Szulov). 
192. (Papradnó). A porták lakói adómentes vlachok. 262. (Szerepec). 
193. = Besenyő. 263. = Bercsény. 
194. = Petrilehota (Petrovalehota). 264. = Litvaszinye. 
195. (Petrovic). 265. = Trencséntepla (Hölak). 
197. (Pihov, Piehó, Pihó). 266. = Teplica (Teplic, Teplicska, Vágtapolca). 
199. = Kaszapodhorje (Podhorj). 267. = Csimoráz (Timoráz). 
200. = Lietavapodhorje (Podhorj, Podhora). 268. = Trnove. 
201. = Besztercepodhrágy. A „zs." rovatban zsellérek és urasági 269. = Nádasd (Trsztye). küldöncök (a vár alatt). . 270. = Trebasóc (Trebasovc). 
202. = Oroszlánkőpodhrágy. 271. (Trebihova). 
203. = Nemespodhrágy (Podhrágye). 272. Kohanóccal olvadt egybe. 
206. = Nádasd (Podszkalje). 273. (Trencsin, Trincsin). 
207. = Besztercepodvázsj (Podvázsje). 274. = Tuhina. 
208. (Poluzs). 275. = Tunesic. 
209. = Túrirtovány (Poruba). 277. (Tur). 
210. Ugyanazon helység más tulajdonostól birtokolt része. 278. = Ugród (Ugrógy). 
211. Az „egyéb" lakosok adómentes vlachok. 279. Újfalu: (Nova Vesz). Dúló: (Dulov). A két helység utóbb 
212. = Próta. Dúlóújfalu (Dulova Nova Vesz). 
213. = Preznóc (Praznó). 280. Ugyanazon helységek más tulajdonosoktól birtokolt ré-
214. (Precsény). szei. 
215. (Predmér). 281. = Szkalaújfalu (Nova Vesz, Nova Vesz pri Szkale). 
216. = Prejta. 282. = Vágújfalu (Nova Vesz). 
217. (Prielesz, Prieleszje, Prileszje). 283. = Kiszucaújhely (Újhely, Novemeszto). 


284. (Vadicsov). Utóbb Alsó-, Közép- és Felsővadicsó. A birtok 299. (Zasztrany). 
a lelkészt illetné. 300. = Nemeszavada. 
285. = Várna. 301. Zavada = Bánzabos (Ugróczavada). Masztinaíehota = O-
286. = Veszka (Kisszlavnica). Utóbb Szlavnicvaszka része. masztina (Masznalehota). A „szolgáló" lakosok adómentes 
287. = Vieszka. Utóbb Bezgyedovval egyesült. szegény vlach várőrök. 
288. = Vrchtepla. 302. = Paucsinazavadka. 
289. Pruszkától É-ra feküdt. 303. (Zbinyov). A spanyolok fölégették. 
290. Két Vieszka (Veszka), Beckóvieszka területén. A „szegény" 304. = Zboie (Alsózboró, Zbor). lakosok vlachok. 305. (Zlatovc, Zlatovce). 
291. (Viezdó, Ujezd, Ujezdó). 306. (Zlihov, Zliehó). Tévedésből mégegyszer összeírták, mint 
292. (Velcsic, Velcsice, Vlcsic). Podmaniczky Rafaelnek a besztercei várhoz tartozó bir-
293. = Visnyó. tokát; utóbb helyesbítették. 
294. — Viszala. 308. A „szolgáló" lakosok közül 1 halastó-gondviselő, 1 provi-
297. = Felsőzáros (Zariecse). sor, 1 szakács. 
298. = Csonkakőmegy (Zaszkalj). 309. Zavodi = Závodje. Krasznó = Kraszna. 

 BIRTOKMEGOSZLÁS BIRTOKOSONKÉNT 
Sorszám 
A birtokos neve, a helység neve 
szeg. 
zs. psz. új. all. szolg. 
ip. 
egyéb 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
16. 17. 18. 
ARANYÁNI DÁMJÁN 14,5 Felsőosztratic, Középsőosztratic, Tre-bacsóc 
BÁN FF Y LÁSZLÓ 164 (bolondóci urad.) 
Bolondos, Bossác, Csötörtök, Halu-zic, Ivanóc, Kocsóc, Krivoszud, Li-eszkove, Mnessic, Szernye, Újfalu, Vieszka 
BARACSKA Y PÁL 12 Msenne, Újfalu 
BARACSKAY CSALÁD Béla 
BORCSICZKY GÁSPÁR 3 Lelinek, Zariecs 
BORCSICZKY GYÖRGY 2 Borcsica 
BOSSÁNYI KRISTÓF 4 Neporác 
CHERUBIN CSALÁD 1 Brigántcserna 
DRASKÓCZY BENEDEK 1 Alsóderskóc, Felsőderskóc 
EGRESDY LÁSZLÓ 2 Dúló, Újfalu 
ESZTERGOMI ÉRSEK 25 Riblény 
HLINICZKY GÁBOR 4 Hlinik 
HLUBOCZKY GYÖRGY 1 Hluboke 
HRABOVSZKY LÁSZLÓ 2 Hrabove 
HRESDOVSZKY (EGRESDY) 
LÁSZLÓ 5,5 Ruszkóc 
HRUSSÓY JÁNOS — Zablát 
KASZA Y GÁSPÁR 21 Alsóosztratic, Klucsove 
KIRÁLY 257 (trencséni urad.) 
Alsóhradna, Biróc, Bobot, Bobótle-hota, Cimenna, Dobra, Dubnica, Du-bogyil, Felsődrietoma, Felsöhradna, Hornyán, Kiskubra, Kohnacsóc, Mnihovalehota, Nagyhelvény, Nagy-kubra, Nagysztankóc, Orehove, Pecsenyéd, Rozvágy, Szelec, Szoblahov, Szvinna, Tepla, Túrna, Zlatóc 

 Sor
A birtokos neve. 
all. 
szolg. 
egyéb 
szám a helység neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. 
új. 
ip. 
19. 
KOHANÓCZKY GYÖRGY 
2,25 
0,25 
Kohanovc, Trebin 
20. 
KOHANÓCZKY MIKLÓS 
2,25 
— 
— 
- — 
— 
— 
— 
0,25 
Kohanovc, Trebin 
21. 
KOSZTKA MIKLÓS 
118,5 
120 
49,5 
1,5 
2,5 
— 
21 
(lietavai urad.) 
+ (több) 
Babkó, Banovavesz, Bicsica, Bitaro-
vavesz, Brezány, Friewald, Gyurcsi-
na, Jeszenova, Kiscserna, Konszka, 
Lehotka, Lietava, Lucska, Podhorje, 
Rajec, Suja, Sztranszke, Sztrázsó, 
Szvinna, Tirnove, Visnyove, Zbinyó 
(sztrecséni urad.) 
Gbelány, Hizsina, Illove, Poluzsje, 
Porubka, Roszina, Sztranyavi, Sztre-
csén, Teplice, Turó, Vadicsó 
Krasznó, Zavodi, Zsolna 
22. 
MAJTHÉNYI BERTALAN 
5,5 
— 
Alsómotesic, Petyovka 
23. 
MAJTHÉNYI JÁNOS 
0,5 
— 
Felsőmotesic 
24. 
MAJTHÉNYI PÁL 
0,5 
— 
Felsőmotesic 
25. 
MALOVECZKY GYÖRGY 
— 
— 
— 
— 
— 
Bohuszlavic, Csötörtök 
26. 
MARCZIBÁNYI GYÖRGY 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Jeszenica 
27. 
MARSOVSZKY JÁNOS 
— 
8,5 
— 
— 
— 
— 
— 
Jablonove, Marsovafalva, Miksova-
falva 
28. 
MARSOVSZKY MIHÁLY 
— 
8,5 
— 
— 
— 
— 
— 
Jablonove, Marsovafalva, Miksova-
falva 
29. 
MOLÁNSZKY CSALÁD 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Béla 
30. 
MOTESICZKY CSALÁD 
— 
2,5 
— 
— 
— 
— 
0,5 
Petrovalehota 
31. 
NEDECZKY BÁLINT 
— 
3,5 
0,5 
— 
— 
— 
— 
0,5 
Nedeca 
32. 
NEDECZKY ERASMUS 
— 
3,5 
0,5 
— 
— 
— 
— 
0,5 
Nedeca 
33. 
NOZDROVICZKY MIKLÓS 
— 
— 
— 
— 
— • 
— 
Nozdrovice 
34. 
NYÁRY JÁNOS 
38,5 
12,5 
0,5 
0,5 
több 
— 
(sztrecséni urad.) 
Gbelány, Hizsina, Illove, Poluzsje, 
Porubka, Roszina, Sztranyavi, Sztre-
csén, Teplice, Turó, Vadicsó 
Krasznó, Zavoda, Zsolna 


 35. 
NYITRAI PÜSPÖK 
37,5 
12 
26 
5,5 
(báni urad.) 
Alsódrietoma, Apáti, Dobrassó, Fel
sőd rietoma, Isztebnik, Mittic, Nas-
csic, Püspöki, Szkalka 
36. 
OROSZLÁNKEŐY JÁNOS 
32 
— 
61 
13 
— 
— 
13 
(oroszlánkői urad.) 
Bohunic, Cserveni Kamen, Dúló, 
Klobucsic, Krivoklát, Mikusóc, Nagy-
hoholna, Podhrágy, Pruszka, Szlop-
na, Tuhinye, Újfalu, Vicsap 
37. 
OSTROSITH JÁNOS 
50 
— 
106 
3 7 
— 
— 
(illavai urad.) 
Bellus, Klobucsic, Leva, Lieszkovc, 
Prerita, Tunesice 
38. 
PODHRADSZKY KRISTÓF 
— 
— 
— 
— 
— 
Podhrágy 
39. 
PODMANICZKY RAFAEL 
319 
11 
433 
179 
14 
13 
— 
51 
(báni urad.) 
Bán, Brezolup, Pravotic, Prusz 
(hricsói urad.) 
Alsóhricsó, Bicsa, Bronyistye, Dluhe-
pole, Felsőhricsó, Jeszenica, Kolaro-
vic, Kotyessó, Lehotka, Mala Bicsa, 
Ovcsarszkó, Petrovice, Psurnovice, 
Rovne, Sztupne 
(lednicei urad.) 
Bezgyedov, Dohnány, Dubkova, Ho-
renice, Hoscsina, Hrabovka, Ihriscse, 
Kisbreznica, Kvassó, Lednice, Lucs
ka, Lupohláv, Mesztecskó, Mosztis-
ce, Nagybreznica, Nivnica, Puhó, 
Sztrezsenica, Vaszka, Zariecs, Zbora, 
Zubák 
(szucsai urad.) 
-
Hrabovka, Kisszucsa, Kolacsin, 
Nagyszucsa, Nevsova, Szernye 
(szulyói urad.) 
Hradna, Szulyó 
(vágbesztercei urad.) 
Beszterce, Domanis, Drienove, Har-
nosd (?), Hatne, Hvoznica, Kisudicsa, 
Kliescsina, Kosztelec, Facskó, Ledni
ce, Marikova, Milohov, Nagycserna, 
• 
Nagyudicsa, Orlove, Papradnó, Plev-
nik, Podhrágy, Podmanin, Podvázsj, 
Praznóc, Precsin, Predmir, Proszne, 
Rassov, Rieka, Scsavnik, Tepla, Verh-
tepla, Vertizser, Zaszkalje 
40. 
PONGRÁCZ GÁSPÁR 
30 
75 
— 
— 
— 
Kotirsinalucska, Krasznyány, Liszi-
ca, Sztrázsa, Varin, Zasztranye 
41. 
PONGRÁCZ MÁTÉ 
Horka, Lucska, Mojsfalva 
42. 
PRAZNÓCZY PÁL 

 43. 
PRILESZKY MIHÁLY 
Prilesz, Vaszka 
44. 
RAKOLUPSZKY ÁDÁM 
Kishoholna, Rakolup 
45. 
ROSON JÁNOS 
14,5 
0,5 
6,5 
— 
— — 
5,5 
Alsólieszkóc, Alsómostyenec, Felső-
lieszkóc, Felsőmostyenec, Gyurgyo-
ve, Podszkalj, Pruzsina, Zavada 
46. 
ROSON PÁL 
17,5 
0,5 
7,5 
— 
— — 
5,5 
Alsólieszkóc, Alsómostyenec, Felső-
lieszkóc, Felsőmostyenec, Gyurgyo-
ve, Horóc, Podszkalj, Pruzsina, Za
vada 
47. 
ROSON CSALÁD 
29,5 
— 
25 
11,5 
— 
— — 
Bolessov, Dúló, Dvorec, Felsődrieto-
ma, Jesztrabi, Lieszkove, Neporác, 
Petrovalehota, Újfalu 
48. 
SÁNDOR GÁSPÁR 
2,5 
— 
2,5 
0,5 
— 
— 
— — 
0,5 
Szlavnica 
49. 
SÁNDOR MIKLÓS 
2,5 
— 
2,5 
0,5 
— 
— 
— —' 
0,5 
Szlavnica 
50. 
SKRABA ÁDÁM 
— 
— 
— 
— — 
Bolessov, Kamenicsány 
51. 
SVEHLA JÁNOS 
— 
12 
— 
— 
— - — 
Alsóozoróc, Feisőozoróc 
52. 
ÖZV. SZI LADY PÉTERNÉ 
61 
— 
27 
31 
37 
25,5 
(ugróci urad.) 
+ több 
Csernalehota, Kisdubnica, Kisszlati-
na, Kraszna, Ksinna, Lutov, Maszti-
nalehota, Mezgóc, Nagyszlatina, Nas-
csic, Podluzsány, Radisa, Sipkó, Ti-
morác, Trebihava, Ugróc, Zavada, 
Zsitna 
53. 
SZKALKAI BENCÉSEK 
21 
— 
19 
— 
— 
— — 
Opatovavesz, Piehov, Privoz, Viezd, 
-Hőbb 
Zliehov 
54. 
SZULYOVSZKY GYÖRGY 
— 
Luka 
55. 
SZUNYOGH LÁSZLÓ 
17 
— 
21 
17 
— 
— 
(budetini urad.) 
+ több 
Brodnó, Hlumec, Lehota, Neszlusa, 
Povina, Radolya, Rudina, Sznezs-
nica, Szvedernik 
Újváros 
56. 
SZUNYOGH MÓZES 
23 
— 
21 
— 
— 
— — 
(budetini urad.) 
Brodnó, Divina, Dubje, Lieszkovec, 
Vranye 
Szverepec, Viszolaj, Újváros 
57. 
TARNÓCZY MIKLÓS 
32 
— 
24 
18 
— 
több 
(kaszai urad.) 
+ több 
Alsókocskóc, Felsőkocskóc, Hlozsa, 
Kasza, Kispodhrágy, Kisporuba, Ko-
pec, Ledec, Nagypodhrágy, Nagypo-
ruba, Noszice, Podhorje, Rovne 
58. 
TERSTYÁNSZKY LÁSZLÓ 
— 


 Sorszám 
A birtokos neve, a helység neve 
P-
szeg. 
zs. 
psz. új. 
all. 
szolg. 
ip. egyéb 
59. 
TERSTYÁNSZKY MIKLÓS Tirsztye 
— 
60. 
THURZÓ GYÖRGY Kissztankóc, Lieszkove 
8,5 
— 
2,5 
61. 
TRENCSÉN VÁROS Liborcsa, Trencsén 
96,5 
— 
1,5 
62. 
URBANOVSZKY JÁNOS Csicsmány 
1,5 
— 
1 — 
63. 
URBANOVSZKY LÁSZLÓ Csicsmány 
1,5 
— 
64. 
VELCSICZKY BÁLINT Béla, Vilcsic 
— 
— 
— 
— — 
65. 
ZABLÁTHY JAKAB Ribári 
— 
66. 
ZÁVODSZKY JÁNOS Divinka, Zavadka 
— 
Trencsén megye összesen 
1563 
40 
1525 
534 97 + több 
29 
55 + 
— 
— 
.— 
— 
1 1 
10 
8 4 1 — — 207 19 10 6 

40 
1525 
534 + több 
97 
29 
55 1 + több 
295,5 + több 
90 
25 
— 
— 
— 
5,5 
10 

7 5 
3,5 7 
4 4 
3 15 6,5 
29 
2 5 
5 2 
12 
4 3 2 1 
5 43 
37 
3 4 
2 5 
2 10 
2 4 
3 16 
1 4 
8 5 
1 1 

— 
— 

2 2 
5,5 
5 3 2 
4 5 1 
2 1 
3 7 3 
1 1 
3 2 
2 1 
3 3 3 
5 3 1 
l 1 

No comments:

Post a Comment