Friday, October 8, 2010

http://www.patakarchiv.hu/cariboost_files/Zempleni.pdf


Tiborc ~ Tiborctelke * Ko (Kolozsvár-É, Bodonkút és Kajántó közt » Kajántó hr) 1285.VI.28.:
... p. Thybwrczthelke intra metas et limites annotatarum p-um Mariathelke et Kajantho ... (Er I.
412). 1332.III.12. Károly Róbert király a magvaszakadt Tuburtius és Sándor Tiburctelke és Bénye
nevő lakatlan birtokát Ugrin fia Jánosnak adta, mivel az ı koppándi részjószágát az újtordai királyi
hospeseknek engedte át. 1341: Tiborctelkén kápolnát építenek (Gyalu XI). 1347: part. terre
Tyburchtelke inter metas p-is Kayantho; 1355: nobilis de Tyborchteleke; 1363: nobiles de Tyburch;
1380-83: p. Benye a. n. Tyburchteleke; 1452: p. Thyburcz; 1499: plebanus p-is Thyborch. Km
apátsági birtok (1347–1499. Cs 5: 418). 1439.III.17.: Thyburch-i Benedek Zalaháziak személyét
igazolta (KmJkv 141); 1452.X.16.u.: Thyburcz felé nagybudai erdı (1069). 1569–77: Forgách
Ferenc birtoka. 1579: Bogártelke, Kajántó és Tiborc birtokot Blandrata György fejedelmi udvari
orvostól közösen megvásárolja Lónai Kendi Sándor és Losonci Bánffy Farkas (Gyalu 1/2).
1579.X.31.: Tiburc. Bánffy Farkas jobbágyai: 1. Gellért Kelemen; 2. Török Márton; 3. Antal Pál;
4. Kovács András és Kovács Máté fél házzal, fél házhellyel és fél házhoz való öröksiggel; 5. Szász
István négy fiával és egy unokájával; 6. Gellér Pál; 7. Bakos Ferenc {-> 1590}; 8. Tornai Pál; 9.
Damakos György; 10. Vajas Mihály; 11. Diósi György; 12 Barabás Máté; 13. Kis Lukács; 14.
Egyed Pál; 15. Mészáros Imre; 16. Gelérd András; 17. Gere Vince; 18. Szindi Boldizsár; 19. Bakos
Ambrus 20. és Szindi Mihály együtt. Az mely pusztát bír Szász István, aztat is bírja. {21.} Egyed
Mester fia Balázs és Fen Jakab fia Miklós (Gyalu 420); =: Tyburchy Zegin nepek zama kik Kendy
Sandornak Jwtotak: {Folyamatosan sorszámozzuk:} {22.} Szabó Gergely; {23.} Barabás Lénárt;
{24.} Szász Gáspár; {25.} Kovács Márton; {26.} Kovács Jancsi fél házzal, és fél házhellyel, és fél
házhely örökségével; {27.} Túros Mihály öt fiával, házával; {28.} Mészáros András; {29.} Török
János; {30.} Molnár Sebestyén; {31.} Bakos Máté; {32.} Babon Antal; {33.} Szabó László; {34.}
Kis Gergely; {35.} Szilágyi Gergely; {36.} Mészáros Benedek; {37.} Szabó Imre; {38.} Szindi
Balázs; {39.} Antal Máté; {40.} Kis Mátyás vagy Csengeri Mátyás; {41.} Bakos István az özvegy
Mészáros Ambrusné házával, fiával, örökségével. Az mely pusztákat bír, Túros Mihály {27.} bírja
most is. {42.} Szabó Józsának három árva fia: Márton, István, és az harmadiknak nevét nem
tudjuk (Gy 2-3). 1588: Tybvrc. A kolozsvári jezsuita rendház birtoka. In Tyburc Anno 1588 in
Augusto fuerunt coloni 35. Ex quibus sunt 15 qui habent boues (excepto iudice) 100. Conficeri
possunt aratra 10. Prouentus pagi Tyburc ... (Gy 8). 1590: Tyborcz Gyaluhoz tartozó fejedelmi
birtok. Bakos Ferenc bíró. 42 családfı. Ostoradó minden harmadesztendıben fl. 18. egy harmadfő
vágó tehén. Szent Márton és Szent György adaja d. 72. Karácson ajándikába adnak 3 köböl zabot.
Tized, borárulás, erdı, gira és kolcsárpénz (Gy 18). 1638 Szászfenes: Szász György Tibortzi volt
(37); 1652: Tiborcz. Integra. Carsai {Kolozsvári Kassai István protonotarius} jószágaféle fejedelmi
birtok. Kis András falusbíró, Öregbik Gellért János, Kis Gellért János Ezek esküdtek meg. 9 csf (1
özvegy, 2 nıtelen) 6x2 = 12 + 3 = 15 + 6 fiú {és 6 leány} = 27 magyar; Egerbegi olahok: 4 csf (1
nıtelen) 3x2 = 6 + 1 = 7 + 3 fiú {és 3 leány} = 13. Fugitivus: Szindi Mihály. Hn: Nyr pad, Bereg
torok, Vereıfel szántó (127-128). 1652 Sólyomtelke: Gál Lázár mostohafia Tiburczon lakik (103).
1674.XII.22.: Tiburc Kresztesi-birtok. 1704: Toborcz ~ Tiburcz falubeli kuruc katonák: Tiburczi
Mihály (178), Pap László, Körösi Mihály (225), Krisán Flora (237), Bika Thamás (254). 1727
Vistai András János: Tekintı – erdélyi helynévkönyv Harmadik kötet Q-Zs
1073
Hévszamos, Fugitivi közt: Szalánczi ... két fiaival ... Tiburczon laknak (Gyalu 342). 1806: Tiburcz
(Kajántó-ÉNy). 1808: praedium Tiburcz (169). Hnt. 13: azh {!} – Su 2: 415. 1341–1652.

ZEMPLÉNI EGYHÁZMEGYE
AZ 1611. ÉVI EGYHÁZLÁTOGATÁS1
BODROG KEREZTUR2
Pastoris primarii reditus3
Vagyon Bodrog kerezturban négy szőlő. Egyik a Saigon, szomszédja Cassai Pozmar
Bálint. A Kakas hegyen kettő. A délről valónak szomszédja Thokai Szente Mátyás, a
felsőnek Kéri Mártonné. A negyedik a Vaar hegyen, szomszédja Homonnai György.
Ezeknek munkája a Prédikátoré, hanem minden ember egy-egy napi mível tartozik, azaz
14 dénárral. Ha nem akar fizetni, munkálkodjék érette mind nemes, mind paraszt ember.
Vincellért a város ad. De a Prédikátor tartozik neki a napi munkának fizetésével és étellel.
Vagyon két nyomás. A Tarczali nyomásra vagyon két helyen, egyiken is négy, másokon
is négy, azaz hogy ugyan nyilvábban szóljunk, a Közep szeren délre négy, melyiknek
Tarczal felől szomszédja János kovács. A város felől Monos János. Az által Henien is
vagyon egy szántóföld. A másik nyomásra a Kakas hegy alatt négy föld. Ugyan ottan a
két út között is négy földek vannak.
A Bodrogon túl vagyon egy rét, Pap rétjének hívják. A Hegybe is azon szerint. Ezenk.vül,
mikor a város rétét megszabadítják, szabad kaszáltatni mind Prédikátornak, Káplánnak
annyi magával, mint a jobbágynak. Vagyon egy halastó is, Pap tavának hívják.
Ennek ilyen rendtartása vagyon, hogy a betételre egy forinttal tartozik a Prédikátor nádra.
Annak utána, ami számos hal találtatik benne, annak két része a Prédikátoré, harmadik
a halászoké. A fehér hal pedig mindenestől fogva a halászoké.
Valakinek a Kerezturi hegyen szőlője vagyon, akár hon lakos, akárki földje legyen, egy
köböl borral tartozik. Akinek szőlője nincsen XXV pénzzel. Borból, búzából, bárányból
való tizedből octava a Pásztoré. Temetéstől, kereszteléstől, esketéstől semmi. (Flor. 1
ususban ment, sine controversia4 megadják.) A szabad erdőből való fahordásra szabadsága
vagyon.
Reditus templi
A Kerezturi templomhoz Testamentomban két szőlő hagyatott. Az egyiket a Saigo nevű
hegyen Erzsébet asszony hagyta, melynek napkeletről való szomszédja Szeki Gáspár,
napnyugatról Gönczi Szabo Istvánné szőlője vagyon. A másik szőlőt a Kakas hegyen
Gaoz Olah János hadta, melynek délről való szomszédja Nagy Janosné szőlője vagyon.
Északról Kiraly Pál bírja ugyanazon szőlőnek felét. Harmadik szőlő a Kővágon a felső
renden, kinek északról való szomszédja Nilas Pál, délről Senge Mihály.
Kisfalud5
Proventus Pastoris
Vagyon két nyomás. A felső nyomásra vagyon három szántóföld. Az alsóra egy vagyon,
de kétfelé szántják. Vagyon Pap rétje is, melyekről eml.keztünk a Kerezturi jövedelem-
1 Az évszámmal nem jelölt későbbi betoldások a 17. század első feléből valók. Ami ettől eltér, azt a jegyzetekben
jelezzük.
2 Bodrogkeresztúr, Zemplén vm.
3 Az első lelkipásztor jövedelme. A tehetősebb mezővárosok többnyire két lelkészi állást tartottak fenn.
4 háborgás n.lkül
5 Bodrogkisfalud, Zemplén vm. 1611-ben Bodrogkeresztúr leányegyháza.

No comments:

Post a Comment